Phạm Anh Dũng

Digital Marketing; Performance; Conversion; Tracking; GTM & Analytics; Data Analytics; Facebook Ads; Adwords; Mini CRM; Writer

Biết tới anh như một Writer với những chia sẻ trong lĩnh vực Digital Marketing, nội dung được biên soạn 1 cách rõ ràng, có số liệu, dẫn chứng minh hoạ.

“Để làm sản phẩm lớn thì dần dần tạo các dịch vụ nhỏ nhưng với tư duy làm sản phẩm lớn”

Dũng Phạm

Một số chia sẻ nổi bật của anh Dũng Phạm

  • #crashCourseGtmGA: Giới thiệu về công cụ GTM – Google Tag Manager, kết nối và tracking dữ liệu trên website, phân tích dữ liệu với Facebook pixel và Google analytics
  • Cấu trúc 12 section trên ladingpage: 12 cấu trúc cơ bản, ý nghĩa và cách sắp xếp tối ưu nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi trên landingpage
  • Value Proposition Design Template: Mô hình giải pháp tối ưu tracking, tăng tỉ lệ dịch vụ, và là một trong số những dịch vụ quan trọng do anh Dũng Phạm cung cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *